Bahá'í Library Online
. . . .
.
>>   Theses
TAGS: Leo Tolstoy
LOCATIONS: Russia
>
add tags
Abstract:
Первая работа на русском языке о влиянии веры бахаи на великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Толстой живо интересовался этой новой религией, старался достать книги и любую информацию о ней, и беседовал с несколькими бахаи.
Notes:
Language: Russian.

Духовное послание Льва Толстого сквозь призму новой религии Бахаи

by Куштар Мамыталиев

edited by Владимир Чупин
Познань: Университет им. Адама Мицкевича Институт Русской Филологии, 2006
original written in Russian.
single page chapter 1 next chapter

Оглавление

Вступление  
История вопроса  
Глава I Духовные мучения писателя и искание смысла жизни
Глава II Духовные ценности Востока. Первый Шаг Толстого – Буддизм и Ислам

Глава III

Новый Восток. Борьба за духовное Просвещение
Глава IV Шаг второй. Баби, бахаи
Глава V Гармония между душой европейской и душой восточной. Соприкосновение философии Толстого и учения бахаи
Глава VI Оценка Толстым нового учения. Прерванный полёт
Глава VII Мировоззрение Левина – Толстого
Заключение  
Библиография  
Приложение История развития Веры Бахаи в Польше
Примечания  

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany,

Kusztar Mamytaliew

Student wydziału Neofilologii

Uniwersyteta im. Adama Mickiewcza

OŚWIADCZAM

Że przedkładaną pracę magisterską

Pt.

Духовное послание Льва Толстого сквозь призму новой религии Бахаи

Napisałem samodzielnie

Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem z pomocy innych osób, a w szczególnie nie zlecałem opracowania rozprawy lub jej istotnych częsci innym osobom, ani nie odpisywałem tej rozprawy lub jej istotnych częsci od innych osób. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.

Poznan

(miejscowosc, data)      czytelny podpis


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytut Filologii Rosyjskiej

K.Mamytaliew

…………………………………

Praca magisterska napisana

pod kierunkiem prof. H. Chałacińska – Wiertelak

Poznań 2006


Университет им. Адама Мицкевича

Институт Русской Филологии

Куштар Мамыталиев

....................................

Дипломная работа написана под научным руководительством

Проф. Х.Халачинска – Вертелак

Познань 2006


single page chapter 1 next chapter
Back to:   Theses
Home Site Map Links Copyright About Contact
.
. .